Fiskarter

Kävlinge- och Löddeån har en mycket artrik fiskfauna, 28 olika arter har observerats.  I åns nedre delar förekommer storvuxna bestånd av abborre och gädda. Årligen fångas inom fiskevårdsområdet gäddor mellan 15 och 20 kg. Under den senaste 30-årsperioden har vattenkvalitén förbättrats betydligt i Kävlingeån, vilket har medfört gynnsammare förhållande för många fiskarter. En art som tydligt har ökat i numerär är havsöringen.

Vanligt förekommande arter i åns lugnflytande delar är abborre, löja, björkna, braxen, id, mört, sarv, ruda, gers, gädda, och ål. Ålen är med på den nationella rödlistan och klassas som akut hotad. Detta på grund av minskad uppvandring av glasål i vattendragen (mindre än 1% jämfört med för 30-år sedan). Ålen är därför fredad och får inte fångas i Kävlinge- och Löddeån.

Inom åns strömsatta partier förekommer arter som är anpassade till rinnande vatten , såsom nejonöga, elritsa, grönling, sandkrypare, stensimpa, och öring. Av laxartade fiskar finns fyra arter. Öring förekommer allmänt och leker i åns strömsatta partier och i dess tillflöden. Lax och regnbåge förekommer sporadiskt, enstaka exemplar av lax har registrerats under senare år. Nors finns i Sövdesjön som är belägen i vattedragets övre delar och kan genom Klingavälsån ta sig ner till Kävlingeån.

Kävlingeåns-Löddeåns fvo har tagit fram en skrift om Fiskar och Fiske i Kävlingeån. Skriften fås gratis för de som köper årskort, den kan även köpas på de platser som säljer fiskekort.

Skriften
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde