Fiskeregler

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap från land, stillaliggande eller drivande båt. Trolling är således INTE tillåtet. Ej heller får ekolod användas vid fiske. Varje behörig fiskare får använda max 2 fiskeredskap samtidigt.

Utöver allmänna bestämmelser gäller följande begränsningar i fisket:

Lax och/eller öring
Förbjuden 1/10 – 31/12. Övrig tid max 2 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.
Minimimått 50 cm. Utlekt fisk bör återutsättas.
Gädda
Max 2 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.
Gädda med längd överstigande 100 cm ska återutsättas!
Abborre
Max 3 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.
Abborre med längd överstigande 40 cm ska återutsättas!

Totalt
Max 5 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag, oavsett fiskart

OBS! Fiskeförbud utanför åmynningen 15/9 – 30/4

Mete
Tänk på smittorisken! Betesfisk som används ska vara fångad i Kävlingeån – Löddeån!
Flyttning av fisk mellan vattendrag är enligt Havs- och vattenmyndigheten förbjudet utan tillstånd (FIFS 2011:13).

Kontroll
Giltigt fiskekort skall medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman och fiskerättsägare. Det finns tolv tillsynsmän inom området.

Förverkan
Fiskekort kan nekas eller förverkas av föreningen.

Vett & etikett

Ha respekt för naturen. Kävlingeån har ett rikt växt- och djurliv och har du tur kan kungfiskaren swisha förbi dig. Naturen är ett arv som vi förvaltar till kommande generationer. Ta med dig allt skräp hem igen och parkera på avsedda platser.

Fisket i Löddeån-Kävlingeån kan bedrivas tack vare en stor välvilja från markägarna. Tacka dem genom att inte skada naturen längs ån.

Sist, men ändå viktigt, kom ihåg att det är ditt ansvar att se till så att du inte stör andras fiske. Visa varandra respekt och hänsyn längs ån.

Slutligen
Fiskereglerna är utformade under förutsättning att fiske ska kunna bedrivas så störningsfritt som möjligt för fiskare, markägare och natur inom området. Följ därför de relativt få fiskeregler som finns, utnyttja de fiskeplatser som är markerade på kartan, följ anvisningarna om parkering, gångvägar, fiskeförbud, naturreservat mm samt visa hänsyn mot natur, markägare, betande djur och övriga fiskare. Du som gräver efter mask – TÄNK PÅ VAR DU GRÄVER!

Allmänna fiskeregler

Skåne

Fredningsområde

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde