Om Fiskevårdsområdet

Fiskerätten i de skånska åarna tillhör, med vissa undantag, jordbruksfastigheterna i socknarna längs ån. Att t.ex. upplåta fiske i ån kräver då att samtliga fiskerättsägare är eniga i detta. Likaså är det svårt för enskilda fiskerättsägare att genomföra fiskevårdande åtgärder i ån.

Eftersom Kävlingeån-Löddeån är ett känt och fiskrikt vattendrag är det också ett attraktivt fiskevatten för en ökande skara fritidsfiskare. Då det blev allt mer angeläget att skapa en gemensam förvaltning av fisket i ån, togs i mitten av 1980-talet, främst på initiativ av Kävlinge kommun, frågan upp om bildandet av ett fiskevårdsområde.

Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde bildades den 20 mars, 1990. Området utgörs av allt vatten i åns huvudfåra från mynningen till och med Lilla Harries sockengräns och alla fiskerättsägare inom området är medlemmar i föreningen.

Medlemmarna kallas till årlig fiskestämma där man bl.a. fattar beslut om fiskeregler, fiskevård och priser för fiskekort. Man utser även en styrelse som har till uppgift att sköta det löpande arbetet. Samtliga medlemmar har på så sätt överlåtit förvaltningen av fisket i området till föreningen.

I föreningens stadgar står bl.a. att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Vidare är stadgat att all avkastning som denna försäljning inbringar skall användas till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde