Kategori: fiskarter

Gers

Gersen (Gymnocephalus cernuus)  förekommer i Kävlingeåns lugnflytande delar och i några sjöar. Den liknar abborren i form och gösen i färg men är betydligt mindre. Gärsen kan bli ca 15 [...]
Read more
Skrubbskädda

Skrubbskädda

I åns nedre delarna förekommer skrubbskäddan (Platichthys flesus), som under sina första år vandrar upp i sötvatten för näringssök. Skrubbskäddan kan i ån bli ca 30 cm. Leken sker i [...]
Read more
Havsnejonöga

Havsnejonöga

Havsnejonöga (Petromyzon marinus) fanns enligt Lilljeborg (Sveriges och Norges Fiskar 1891) i Öresund i trakten av Lomma och i ån, där den fångades i Löddeström. Inga säkra uppgifter finns idag [...]
Read more
nejonöga

Bäcknejonöga

Nejonögon tillhör gruppen rundmunnar, som är broskfiskar och anses vara primitivare än benfiskar. Genetiska undersökningar under senare tid antyder ett nära släktskap mellan bäcknejonöga (Lampetra planeri) och flodnejonöga (Lampetra fluviatilis), [...]
Read more
Storspigg

Storspigg

Storspiggen (Gasterosteus aculeatus)  förekommer allmänt i Kävlingeån och dess tillflöden. Den liknar småspiggen men har benplåtar på sidorna och har 3 ryggtaggar. Storspiggen kan bli ca 8 cm. Den leker [...]
Read more
Småspigg

Småspigg

Småspiggen (Pungitius pungitius)  förekommer allmänt i Kävlingeån  och dess tillflöden oftast på grunt vatten i tät vegetation. Den liknar storspiggen men är gulgrön och har 7 till 11 ryggtaggar. Småspiggen kan [...]
Read more
ål

Ål

Ålen förekommer allmänt i vattendragen och i sjöarna. Den är en ormliknande fisk med mycket små fjäll och slemmig hud. Ålen fortplantar sig i havet men lever en stor del [...]
Read more
Lake

Lake

Laken (Lota lota)  förekommer sparsamt i Kävlingeån. Laken är den enda torskfisk som lever i sötvatten. Den är långsträckt, har en marmorerad teckning och en lång skäggtöm på hakan. I [...]
Read more
Stensimpa

Stensimpa

Stensimpan (Cottus gobio) förekommer sparsamt i Kävlingeån och mer allmänt i Klingavälsån. Den är en liten bottenbunden fisk med stort huvud och stora bröstfenor. Stensimpan kan bli ca 12 cm. [...]
Read more
Groplöja

Groplöja

Groplöjan förkommer mycket sparsamt i åarna och i intilliggande dammar. Den förekommer i sjöarna Häljasjön och Krankesjön. Groplöjan är en liten mörtliknande fisk som har en delvis reducerad sidolinje. Den [...]
Read more
© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde