Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde FVO 2021

År 2021 startade i stor osäkerhet angående Corona pandemin, många arbetsplatser stängde ner och många jobbade hemifrån. Mycket av företagens arbete utfördes via digitala plattformar typ Skype och Teams. Även styrelsearbetet i fiskevårdsområdet fick göras på digital plattform under våren.

Den uppskjutna årsstämman för 2020 höll vi veckan innan 2021 års stämma.

Under 2020 fick vi i uppdrag att ordna en inspirationskväll för Fiskevattenägarna, även detta blev inställt. Istället genomföras detta september 2021. Vi träffades först vid Silverforsen där vi pratade om omlöpet som gjordes i början av 2000-talet. Sen åkte vi till Rinnebäck och delgav det senaste kring projektet med ytterligare ett omlöp och biotopvårdande åtgärder.

Målet som vi drivit i Mark och Miljödomstolen har äntligen avgjorts till fiskevårdsområdets fördel. Det har lagts mycket tid och pengar på ett förslag som styrelsen redan från början ansågs vara bäst och riktigt för området Rinnebäck.

Länsstyrelsen beslöt att ärendet skulle prövas i Mark och Miljödomstolen. Från den ursprungliga ansökan om tillstånd för vattenverksamheten, som lämnades till länsstyrelsen i december 2018, har i princip inget ändrats.

Länsstyrelsens agerade kan man ställa sig frågande till. Fiskevårdsområdet har alltid fiskevård och naturvård högst på sin agenda. Förhoppningsvis när vi i framtiden har ärenden gällande vattenverksamhet, att länsstyrelsen tillsammans med fiskevårdsområdet kan komma till gemensamma bra lösningar.

Arbetet med att driva ärendet i Mark och Miljödomstolen för åtgärderna vid Rinnebäck, har överskyggat vårt arbete under flera års tid, då vi har många andra viktiga uppgifter att åtgärda.

I juni månad var hela styrelsen och suppleanter på ett studiebesök i Örtofta, där en ny stor damm nyligen blivit färdig. Detta är ett samarbete mellan Ekologigruppen och markägare.  Markägaren Jacob Benett och Tette Ahlström från Ekologigruppen höll ett föredrag om projektet från ide till färdig damm.

Årets första styrelsemöte den 9/2 2021

 • Förberedelser av fiskevårdsområdet inför 2021.
 • Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
 • Anders Eklöv har begärt att bli entledigad från styrelseuppdrag i fiskevårdsområdet från den 31/12 2020.  Anledningen är att han har uppdrag i Mark och Miljödomstolen och därmed anser han sig jävig.
 • Lägesrapport Mark och Miljödomstolen: Kompletteringar av fullmakter har lämnats in, kostnader redovisades.
 • Vilka fiskeplatser skall prioriteras 2021? Punkterna från styrelsemötet 30/6 2020 gicks igenom. Bland annat kan man konstatera att det växer igen ganska mycket.
 • Sydvattnets beslut att minska tappningen från Vombsjön kommer att bli en kamp om vattnet: Lantbrukare har fått föreläggande att plocka bort sin utrustning för bevattning längs ån. LRF kommer att föra deras talan i Mark och Miljödomstolen.
 • Ekonomi: Resultat och balansräkning är utskickad till styrelsen. Fiskekortförsäljning 2020 har ökat markant. Ökning av priset på korten diskuterades. Förslag kommer att lämnas till stämman.
 • Fisketillsyn: Tillsyn vid mynningen har under en tid skett dagligen, men kommer nu att dras ned. Överlag är det väldigt bra disciplin på våra fiskare.
 • Hemsidan: Fler administratörer behövs, vi får stämma av med Anders.
 • Stämma: Det beslöts att 2 stämmor skall hållas med kort mellanrum, en för den uteblivna 2020 och en för 2021. Beslöt att med anledning av rådande Coronaläge att hålla den digitalt via Teams. I en annons i Skånska Dagbladet kommer fiskerättsinnehavare kunna se hur man anmäler sitt intresse till att deltaga i dessa möten.
 • Kallelse till rådslag från fiskevattenägarna är utskickad och denna gången blir även digitalt. Det är även planerat ett fysiskt möte till hösten.

Styrelsemöte 15/3 2021

 • Genomgång av de kompletteringar som Länsstyrelsen kräver för vår ansökan i Mark och Miljödomstolen. Skall vara inkomna senast 19/3 2021.

Nedanstående synpunkter har lämnats till Viktor Hebrand

 • Passage effektivitet för fisk (funktionskrav). Vi menar att man tydligare ska ta ställning mot fiskräknare, då en sådan redan finns uppströms och att andra verksamhetsutövare inte har blivit utdömda dessa
 • Presentera erfarenheter från Silverforsens omlöp som byggdes 2002. Anläggningen har i princip varit underhållsfri. Ev. kan kvartalsvis tillsyn göras.
 • Påpeka att fallhöjden blir lägre, vilket skulle gynna svagsimmande fiskar.
 • Påpeka att dammen har fått starkare skydd genom praxis sedan inlämningen av ansökan.
 • Dammen har kulturhistoriskt värde (bevarandevärde). Tillstånd för påverkan krävs.
 • I examensarbetet (En flödesanalys för Kävlinge 2017) står det på sidan 101 att fallhöjden vid Krutmöllan kommer att öka och att dammen där kan bli ett vandringshinder om dämmet i Rinnebäck rivs ut.
 • I övrigt ingen förändring av yrkande ska ske.

Fiskestämma för 2020 utförd 12/4 2021

Stämman genomfördes digitalt på plattformen Teams. Närvarande var styrelsen, suppleanter, valberedningen samt ett fåtal fiskerättsinnehavare.

 • Till mötets ordförande valdes Lennart Bengtsson.
 • Till justeringsmän valdes Michael Kjellberg och Karl Johan Pålsson
 • Till mötessekreterare valdes Anders Eklöv.
 • Beslöt att vid behov justera röstlängden. Anteckning av närvarande.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Beslöt att godkänna kallelsen till stämman.
 • Föredrogs styrelsens berättelse, räkenskaperna och revisorernas berättelse, ordf. berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (se verksamhetsberättelsen).
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 • Beslöt vilka arvoden som skall gälla för 2020.
 • Till styrelseordförande för 2020 valdes Lennart Bengtsson.
 • Omval för en tid av två år som ordinarie styrelseledamöter valdes Agne Nilsson, Anders Eklöv och Mats Hansson
 • Omval för en tid av ett år som adjungerande styrelseledamot valdes Stina Pålsson och Patrik Lund.
 • Omval för en tid av två år som styrelsesuppleanter valdes Hampus Törnell, Olof Pålsson och Karl-Johan Pålsson.
 • Till ordinarie revisorer för 2020 valdes Ingeman Anderberg och Jan Olsson med Anders Månsson och Bengt Hansson som s
 • Till valberedning för 2020 valdes Leif Winter (sammankallande), Kjell Johansson och Tomas Mårtensson.
 • Inga motioner inkomna.
 • Fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsperiod beskrevs. Arbetet med Rinnebäck pågår, upprättande av ansökan utföres av Fiskevårdsteknik.
 • Styrelsens utgifts-och inkomstat framfördes. Beslutades att överföra resultatet till 2020.
 • Beslöt att offentliggöra stämmoprotokollet på föreningens hemsida. Stämman avslutades.

Styrelsen konstituerar sig.

 • Michael Kjellberg vald till vice ordförande.
 • Anne Gamst vald till kassör.
 • Anders Eklöv vald till sekreterare.
 • Som representant i vattenrådet valdes Anders Eklöv.
 • Mats Hansson vald som tillsynsansvarig.
 • Ansvarig för praktiska göromål Stina Pålsson Agna Nilsson samt
 • Bengt Boman.
 • Som firmatecknare valdes Lennart Bengtsson och Michael Kjellberg.
 • En fullmakt har utställt till Anne Gamst att företräda föreningen i förhållande till bankkonto och attestera faktorer.

Fiskestämma 19/4 2021

Stämman genomfördes digitalt på plattformen Teams. Närvarande var styrelsen, suppleanter, valberedningen samt ett fåtal fiskerättsinnehavare.

 • Till mötets ordförande valdes Lennart Bengtsson.
 • Till mötets justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anne Gamst och Ulf Svensson.
 • Till mötessekreterare valdes Hampus Törnell.
 • Dagordningen fastställdes.
 • Beslöt att godkänna kallelsen.
 • Styrelsens berättelse: Styrelsen har haft fyra möten under året. Ett samrådsmöte 31/1 för allmänheten, angående projektet i Rinnebäck. Synpunkter har lagts på Sydvattens minskning av tappning till Kävlingeån. Vi har även lagt en plan på hur vi skall göra fiskeplatserna mer tillgängliga. Plastöarna i Rinnebäck har avlägsnats. Ansökan har inlämnats till Mark och Miljödomstolen för att lagligförklara dämmet och de åtgärder vi har planerat för Rinnebäck.
 • Anne Gamst föredrog räkenskaperna. Fiskekortsförsäljningen har slagit rekord med antal sålda fiskekort. 4244 dagskort och 393 årskort. Försäljningen i appen ökade med 87%. De störst utgifterna har lagts på Fiskevårdteknik i Lund för ansökan i domstolen.
 • Revisorerna tillstyrker för året förda resultat och balansräkning.
 • Styrelsen bilviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 • Beslut om att arvodera styrelsen med 4000 kr för 2020 att fördela enligt styrelsens beslut.
 • Till styrelsens ordförande 2021 valdes Lennart Bengtsson
 • Omval för en tid av två år som ordinarie styrelseledamöter, valdes Bengt Boman, Michael Kjellberg och Anne Gamst. Som ersättare för Anders Eklöv som avsagt sig styrelsearbete efter 31/12 2020, valdes Hampus Törnell.
 • Omvald för en tid av ett år som adjungerande styrelseledamot valdes Stina Pålsson och Patrik Lund.
 • Omvald för en tid av två år som styrelsesuppleant valdes Ulf Svensson samt ett nyval av Markus Lundberg på två år.
 • Till ordinarie revisorer för 2021 valdes Ingeman Anderberg och Jan Olsson med Anders Månsson och Bengt Hansson som suppleanter.
 • Vår ständige sammankallande i valberedning Leif Winter dog efter en tids sjukdom i början av 2021. Leif har varit med i fiskevårdsföreningen sen den startade för 30 år sedan. Han har starkt bidragit till föreningens utveckling under alla åren. Som ersättare valdes Kristoffer Olsson.
 • Beslutade att höja priset på fiskekort med start 1 jan 2022. Nya priset blir 70 kr för dagskort samt 600 kr för årskort. Korten skall gälla ett år från inköpstillfället.
 • Inga motioner inkomna.
 • Styrelsens utgift- och Stämman beslöt att överföra resultatet till 2021.

Styrelsen konstituerar sig.

 • Michael Kjellberg vald till vice ordförande.
 • Anne Gamst vald till kassör.
 • Hampus Törnell vald till sekreterare.
 • Representant i vattenrådet valdes Ander Eklöv.
 • Mats Hansson vald som tillsynsansvarig.
 • Ansvarig för praktiska göromål valdes Agne Nilsson, Stina Pålsson

och Bengt Boman.

 • Som firmatecknare utsågs Lennart Bengtsson och Michael Kjellberg.
 • Tecknande av föreningens bankkonton. En fullmakt har utställts på
 • Anne Gamst att företräda föreningen i förhållande till föreningens

bankkonto och attestera fakturor.

 Styrelsemöte 12/10 2021 

Ärende som behandlats:

 • Dom har kommit från Mark och Miljödomstolen och utfallit har blivit till vår fördel. Dämmet får finnas kvar med domskälet Urminnes Hävd. Överklagandetid finns fram till den 18/10 2021.
 • Då åtgärderna är genomförda ska fastigheten där dämmet är beläget om möjligt överlåtas till Kävlinge och Lunds kommuner eller till en av dem.
 • Kostnaderna för att driva ärendet i Mark och Miljödomstolen redovisades.
 • Hampus Törnell föredrog fisketillsynen. Han tycker att fisketrycket har minskat under innevarande år. Det konstaterades också att beslutet om att endast ha 4 personer på tillsynen måste ändras för att inte vara så sårbara. För närvarande är 2 tillsyningsmän borta under en längre period. Diskuterades också att skicka fler på utbildning till fisketillsyningsmän.
 • Hemsidan Anders Eklöv har idag administratörsrättigheterna, men någon från styrelsen bör också vara med. Idag oklart vem som kan ta detta.
 • Höjning av fiskekortpriset inför 1/1 2022. Anne kollar så appen blir uppdaterad, Stina kollar pappers korten så vi får tryckt upp nya.
 • Under förutsättning om det går att lösa i appen, tog styrelsen beslut om att från den 1 januari 2022 ska det vara rullande 12 månaders period för årskorten.

Övrigt för Kävlinge o Löddeåns fiskevårdområde

Under 2022 kommer det stora arbetet för att utföra projektet i Rinnebäck. Kontakt ska tas med berörda markägare och entreprenörer, så projektet kan genomföras så smidigt som möjligt. Länsstyrelsen kommer att fortsatt vara inblandad kring utförandet.

Lennart Bengtsson

Ordförande för Kävlingeåns och Löddeåns Fiskevårdsområde

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde