Smoltfällan

En viktig uppföljning av fiskbestånden i Kävlingeån är dokumentationen i fiskfällan (smoltfällan) vid Håstad Mölla som är belägen ca 2 km uppströms fiskevårdsområdets övre gräns.

Det finns äldre data från 1940-talet och framåt som medför att analys av olika fiskarters förekomst kan jämföras under en relativ lång tidsperiod. Under denna period har antalet arter som registrerats ökat och den art som ökat mest i numerär är öring. En art som däremot har minskat betydligt är ålen. Orsaken till ålens minskning beror på flera faktorer varav minskad invandring av glasål (små ålar som vandrar in från Atlanten) till de svenska vattendragen anses vara den viktigaste. Vad denna minskning beror på är dock inte klarlagd.

Smoltfällan drivs idag av Länsstyrelsen och Fiskevårdsområdet. Fällan är i drift årligen under perioden april och maj månad, den töms varje dag och fisken räknas och bokförs. Det är under denna period som havsöringen, ungfisk (smolt) och vuxen utlekt fisk (besor), lämnar ån för sin vandring ut mot havet. Antalet smolt har under de senaste åren som medelvärde legat på 2300.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde