Om ån

Ån rinner som en livslinje genom landskapet, på sommaren kantas ån av en frodig grönska av träd och buskar. Längs vissa sträckor av ån hänger träd och örtvegetation över vattnet, näktergalens och sävsångarens ljuva musik och den blixtrande blåa kungsfiskarens snabba flykt för tanken till en tropisk urskog. Under vintern gästas ån av sångsvan, knipa, vigg, skrak och många fler som väntar på vårens ankomst.

Kävlingeån är ett av Skånes största vattendragssystem, har sina källor på Linderödsåsen, där Tolångaån och Björkaån avvattnar ett blandat kulturlanskap. Från Vombsjön och ner mot Gårdstånga har ån ett relativt lugnt flöde, den har på denna sträcka varit utsatt för rätning och dikning.  Mer naturligt meandrande rinner ån på sträckan från Gårdstånga och ner mot Örtofta. Från Örtofta och ner mot Kävlinge finns en rad med gamla vattenmöllor, vilka utgörs av trösklar och dämmen som kan vara hinder för fiskens vandring i ån. Den nedre delen av ån, före dess utlopp i Lommabukten, byter Kävlingeån namn till Lödde å.

I Kävlingeån har under 1990-talet ett omfattande vattenvårdsprojekt påbörjats, Kävlingåprojektet, som är samarbetsprojekt mellan kommunerna inom avrinningsområdet. Ett stort antal nya våtmarker och dammar har anlagts, vars syfte är att återställa vattendragens vattenhållande förmåga och öka dess naturliga reningskapacitet. Parallellt har fiskevårdsåtgärder utförts, vilka i första hand varit att eliminera svårpasserbara vandringshinder för fisken. Sammantaget har dessa åtgärder gynnat fiskfaunan i området.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde