Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde FVO 2020

År 2020 startade i stor positiv anda, trots länsstyrelsens negativa inställnig till våra åtgärder för Rinnebäck. Samrådsmöte 31/1, öppet för allmänheten avseende tillståndsansökan för faunapassage och biotopvårdande åtgärder vid Rinnbäcks dämme i Kävlingeån. Uppslutningen från myndigheter var tyvärr inte så stor. Vi ämnar lämna ansökan till Mark och miljödomstolen i december 2020.

Vi fick också i uppdrag av fiskevattenägarna för Skåne o Blekinge att anordna en inspirationskväll som planerades till den 24 mars, de är intresserade av hur vi sköter vårt fiskevårdsområde och de åtgärder vi har genomfört. Tyvärr blev det inställt på grund av coronapandemin.

Även vår årsstämma fick vi ställa in, brukar hållas i slutet av april. Vi hade för avsikt att genomföra den under oktober månad, men tyvärr såg det inte bättre ut då.

Ny tid att genomföra den blir att samköra den med 2021 års stämma, dock var för sig.

I juni månad var hela styrelsen och suppleanter på flottfärd vid Furulund. Det var en mycket behaglig känsla att sakta glida fram på ån, men vi kunde konstatera att ån var ganska igenväxt.

Vi har haft en arbetsgrupp i styrelsen, för vård av fiskeplatser, som har upprättat en handlingsplan för vilka åtgärder som ska främja att våra fiskeplatser håller hög standard. De har kommit med förslag på åtgärder som de tycker är lämpliga att utföra. Under de senare åren har växtligheten kring och i ån ökat i omfattning och är nu ett problem, störst problem finns i de översta delarna av fiskevårdsområdet. Fiskare har också upplyst oss om var det inte är tillfredsställande. Arbetet med detta prioriteras under 2020. Vi har haft en olyckshändelse vid tegelbruket i Borgeby där en äldre herre som tillsammans med sin familj var ute och fiskade. Han trillade igenom en brygga, lyckligtvis blev det ingen större fysisk skada. Bryggan är privatägd och ingen anvisad fiskeplats men vägen mellan den privata bryggan och vår fiskeplats var dåligt utmärkt. Vi har åtgärdat detta. Vi i styrelsen är tacksamma att få information om olycksrisker vid fiskeplatserna. Men det är också fiskarnas omdöme som får råda, det finns många bryggor av dålig kvalitet längs ån.

Sydvatten har ansökt att minska tappningen till Kävlingeån hos länsstyrelsen trots att Sydvatten har en dom på tappningen. Länsstyrelsen önskade att vi yttrar oss i frågan. Vi har lämnat våra synpunkter på bland annat att vi tycker att domen är inaktuell, samt att det saknas fiskväg över regleringen. Trots våra synpunkter har länsstyrelsen bifallit Sydvattnets önskan.

Vi överklagade länsstyrelsens beslut till Mark o miljödomstolen men fick inget större gensvar för våra argument.

Årets första styrelsemöte den 23/1 2020

 • Förberedelser av fiskevårdsområdet inför 2020.
 • Ordförande informerade om att det skall hållas ett samrådsmöte den 30 januari angående planerade åtgärder vid Rinnebäck. Inbjudna är berörda markägare, kommuner vattenråd och länsstyrelsen. Fiskevårdsteknik i Lund AB håller i mötet.
 • Arbetsgruppen för vård av fiskeplatser, har tagit fram ett underlag för en handlingsplan. Inventering för detta ligger i slutfas. Kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.
 • Tillstånd från myndighet har kommit för att ta bort de så kallade plastöarna i Rinnebäck.
 • Stort fisketryck vid mynningen under januari månad, bra fiske. Få anmärkningar vid fiskekortskontroll.
 • Fiskekortsförsäljningen diskuterades. Antal försålda kort har ökat. De försäljningsställen vi utnyttjar skall fortsätta med försäljningen.
 • Hemsidan har uppdaterats.
 • Stämman beslöts att hållas den 27/4 2020
 • Inspirationskväll för Fiskevattenägarna planerades till den 24/3 2020.
 • Vi har fått information att det finns intresse från fiskare längs ån, att bilda en fiskevårdsgrupp. De skulle kunna lämna förslag till styrelsen på åtgärder som främjar fisket och vård av ån.
 • Beslut att arrangera fiskets dag som tidigare genomförts vid Måsängen i Kävlinge tidigast våren 2021.

Styrelsemöte 15/4 2020

 • Genomgång av senaste styrelsemötets protokoll.
 • Genomgång av handlingsplan från arbetsgruppen för vård av fiskeplatser. Aktuella åtgärder redovisas.
 1. Spångar saknas på några partier på den norra sidan ån. Det finns en öppen sträcka på norra av ån nedströms kanotklubben, frågetecken dök upp om vem som äger marken.
 2. På åns södra sida uppströms reservatet går det en väg ner till ån,som skulle kunna var en lämplig fiskeplats att lyfta fram. Där ligger många båtar men också mycket skräp. Vem som är markägare är oklart detta skall undersökas.
 3. Nedströms tegelbruket finns en fiskeplats idag som behöver underhåll.
 4. Vid skjutbanan i Stävie upp mot Högsmölla, är stigen igenväxt och det ligger mycket skräp. Kontakt med Sydsten tas, som är markägare, om vi får röja.
 • Fisketillsynen fungerar bra, de flesta löser fiskekort. Under våren har det fångats flera stora gäddor upp till 14 kilo och abborrar upp mot 2 kilo.
 • Hemsidan har uppdaterats.
 • Ekonomin presenterades och diskuterades.
 • En markägare som anlägger gräsmattor till försäljning i Stora Harrie har hos länsstyrelsen gjort anmälan om uttag av vatten från Kävlingeån. Vi har fått en förfrågan från markägaren om vi har några synpunkter på uttaget.
 • På grund av rådande pandemi kommer årsstämman att skjutas upp till hösten.

Styrelsemöte 30/6 2020

 • Styrelsemötet inleddes med flottfärd längs ån vid Furulund där vi kunde konstatera den kraftiga igenväxningen.
 • Genomgång av protokoll från senaste styrelsemötet.
 • Arbetsgruppen för vård av fiskeplatser deras åtgärder
 1. Spångar saknas längs norrsidan. Kräver mer utredning för att kunna fatta beslut.
 2. Hänvisning till fiskeplatser nedströms, kanotklubbens norra sida, vem äger marken? Kommunen är markägare och diskussion kring hur vi går vidare tas på nästa styrelsemöte där representant från kommunen skall vara med.
 3. Väg och strandsträcka åns norra sida, uppströms reservatet. Marken är nu uppstädad och en soptunna uppsatt. Markägaren vill inte marknadsföra sträckan som lämplig fiskeplats.
 4. Fiskeplats nedstöms tegelbruket, är nu röjd och klippt.
 5. Vid fiskeplats vid Sydstens anläggning nedstöms Högs mölla, har Sydsten gett sitt medgivande till att FVOF röjer upp stigen och fiskeplatsen.
 • Glädjande siffror angående försäljningen av fiskekort.
 • Nyheter läggs löpande på hemsidan.
 • Fiskevårdsteknik/ Viktor Hedbrandt fick i uppdrag att gå vidare och med alternativet att först söka tillstånd enligt urminnes hävd och i andra hand lagligförklaring av dämmet.
 • Fisketillsyn har varit intensiv i vår men går nu in i en tid med sporadisk kontroll. Tillsynsbåten har blivit flyttad från Vikhögs hamn till en privat brygga vid tegelbruket.
 • Övrigt. Vi har fått av länsstyrelsen handlingar om att Sydvatten tänker minska tappningen från Vombsjön till Kävlingeån. De undrar om vi vill lämna synpunkter på detta innan länsstyrelsen lämnar sitt besked. Styrelsen tog beslut att lämna synpunkter på den minskade tappningen.

Styrelsemöte 20/10 2020

 • Styrelsemötet inleddes med besök vid Rinnebäcks dämme för syn efter de bortforslade plastöarna.
 • Genomgång av protokoll från senaste styrelsemötet.
 • Fullmakt given till Fiskevårdsteknink att föra vår talan i Mark o miljödomstolen om våra åtgärder i Rinnebäck.
 • Fiskevårdsområdet har skickat in en överklagan till Mark och miljödomstolen angående länsstyrelsens bifall, för minskad tappning från Vombsjön till Kävlingeån.
 • Fiskekortsförsäljningen har gått mycket över förväntan detta året, troligen beror detta på pandemiläget i Sverige.
 • Fisketillsyn: En ny båt för tillsyn har införskaffats, skall ha sin plats uppströms Högs mölla.
 • Hemsidan: Beslöts att det ska läggas in information om att det numera är godkänt att använda friskvårdsbidraget till fiskekort.

Övrigt för Kävlinge o Löddeåns fiskevårdsområde

Ansökan gällande de åtgärder som är planerade för området i Rinnebäck är äntligen inlämnad till Mark o miljödomstol för hantering. Det har varit en lång process med många frågetecken. Fiskevårdsområdet ambitioner för området har hela tiden varit att skapa ett område som gynnar fiskars fortplantning och uppväxtmiljöer samt vandring vidare upp i ån, för alla levande varelser som finns i ån. Även uppströms Rinnebäck skapa bra fiskeplatser trots hotet att ta bort dämmet i Rinnebäck.  Kan man kombinera detta med rikt friluftsliv för människor som har ån som rekreation ,i denna stressiga värld vi lever i, då tycker jag vi lyckats.

Ett särskilt tack till Patrik Lund, naturstrateg i Kävlinge kommun, för all hjälp med borttaggade av de så kallade plastöarna. Nu är de äntligen borta.

Sydvattens ansökan om att få minska tappningen från Vombsjön från 2.0 kubik i sekunden till 0,8 kubik i sekunden vid Höjs mölla. Detta biföll länsstyrelsen under sommarn 2020. Detta kommer att få negativa konsekvenser för Kävlingeån. bland annat kommer växtligheten i ån att bli betydligt mer problematisk med de minskade volymerna vatten, som redan idag är ett problem. Vidare kommer våra fiskeplatser i de övre området, att under vissa perioder av året inte fungera som fiskeplats. Så låt oss slippa en upprepning av torråret 2018, för då blir det en katastrof för Kävlingeån.

Friskvårdsbidrag

Som arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina medarbetare en skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av mindre värde och riktar sig till alla i personalen, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Kostnaden för en enskild aktivitet får dock inte överstiga 1000 kronor om den ska vara skattefri. Friskvårdsbidraget innebär att den anställde betalar och får ersättning från arbetsgivaren.

Observera att det alltid är arbetsgivaren som godkänner aktiviteten.

Att köpa fiskekort är godkänt från Skatteverkets sida, som en del av friskvårdsbidraget

Allt överskott från 2020 års bokslut kommer ordförande att föreslå stämman, att överföra till 2021 budget, för kommande projekt i fiskevårdsområdets regi.

År 2020 kommer sätta sig i folks minne för all framtid. Vi har fått nya ord att hantera tex Corona, pandemi, flockimmunitet, denna lista kan göras lång.  Troligen kommer detta att även sätta sina spår i vår verksamhet 2021.

Ordförande för Kävlingeåns och Löddeåns Fiskevårdsområde

Lennart Bengtsson

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde