Vattenlagstiftningen ses över

Ny utredning kring vattenlagstiftning

Regeringen har satt till en utredning om vattenverksamheter.  Utredaren ska föreslå de ändringar i reglerna som behövs för att miljörättens grundläggande principer – såsom principen om att förorenaren betalar och principen om att bästa möjliga teknik ska användas – får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen. Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och EU-rättslig reglering.

Nu  kantas ån av vårblommor. Buskar och träd börjar knoppas, snart leker fisken i vikar och vass.. Gädda, abborre och alla våra karpfiskar har sin lektid nu under våren och försommaren. Efter gäddleken, i början av maj, när temperaturen stiger i ån brukar gäddan hugga ivrigt. Ta väl vara på årets vackraste tid, njut av ån och fisket. Att bara sitta och titta på ett flöte medan näktergalen sjunger sina vackra strofer är verklig glädje för en fiskares  hjärta.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde