Protokoll fiskestämma 2013

Den 29 april avhölls årets fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge. Efter stämman informerade Elisabeth Öhgren om Leaderprojektet Lundaland och om kommande samarbete med fiskevårdsområdet i Kävlingeån. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar  under 2012 och planerade fiskevårdsarbeten.  Stämmoprotokollet finns här.  Protokoll ,fiskestämma

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde